วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

QuickPrecast

   ออกแบบระบบพรีคาสท์ (24- ก.ค. 2558)

      ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
      ส่งข้อมูลจากไฟล์ CAD ต้นแบบ

    ระบบเสาคานสำเร็จ (ฺBeam-Column)
     ขั้นตอนการเขียนแบบ
       เริ่มการใช้งาน
       นำเข้าจาก CAD
       เขียนฐานราก-เสา-คาน
       เขียนพื้นสำเร็จ-พื้นคอนกรีต
       เขียนผนัง
       ปรับความสูงอาคาร
       เขียนบันได
       เพิ่ม-ลดขนาดแผ่น
       จุดต่อชิ้นส่วน 2 ด้าน (Joint)
       จุดต่อชิ้นส่วน 1 ด้าน (Joint)
       หาปริมาตร
       ตั้งชื่ิอแผ่น
       ประมาณราคาอย่างคร่าวๆ
     ขั้นตอนการออกแบบ
       ถ่ายน้ำหนักอาคาร
       ออกแบบฐานราก
       ออกแบบคาน
       ออกแบบพื้น

    ระบบผนังรับแรง (ฺBearing Wall)
    ขั้นตอนการเขียนแบบ
       เริ่มการใช้งาน
       เขียนฐานราก-เสา-คาน
       เขียนพื้นคอนกรีต-ผนัง ชั้น 1
       เขียนพื้นคอนกรีต-ผนัง ชั้น 2
       ปรับความสูงอาคาร
       ลดระดับพื้นห้องน้ำ
       เขียนบันได
       เจาะช่องประตู-หน้าต่าง
       เพิ่ม-ลดขนาดแผ่น
       ทำร่องข้างแผ่นผนัง(Wet Joint)
       ทำหูช้างรับคาน
       สร้าง Joint 1ใหม่
       ใส่ Joint คาน
       ใส่ Joint พื้น
       ใส่ Joint ผนัง
       การเสริมคานรับพื้น-ผนัง
       หาปริมาตร-ตั้งชื่อแผ่น
       ประมาณราคาอย่างคร่าวๆ
       งานระบบ
     ขั้นตอนการออกแบบ
       ถ่ายน้ำหนักชิ้นส่วนอาคาร
       ออกแบบฐานราก
       ออกแบบคาน
       ออกแบบพื้น
       ออกแบบผนัง
       เขียนแบบผนัง-พื้นใน CAD
       เขียนแบบคานใน CAD

  #====================================#
รับออกแบบระบบ Precast

   รับออกแบบอาคารพรีคาสท์ โดยระบบกำแพงรับแรง Bearing wall
   อาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น
   ออกแบบตามแบบสถาปัตยกรรม(โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแบบเดิม)
   ระยะเวลาออกแบบไไม่เกิน 15 วัน จากวันรับแบบ
   มีรายการคำนวณ พร้อมวิศวกรเซ็นต์แบบ สำหรับขออนุญาตก่อสร้าง

   ได้แบบ AutoCAD รายละเอียดแบบแต่ละแผ่น (รวมปริมาณงาน)
   แบบ SketchUp  3 มิติ แสดงรายละเอียดการประกอบแผ่น


   โดย นายยุทธนา ทับทิมทอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Key word : โปรแกรมออกแบบพรีคาสท์ + QuickPrecast ,โปรแกรมออกแบบพรีคาสท์ + QuickPrecast